Súčasnosť

Obec Vojtovce je jednou z obcí na severovýchode Slovenska. Administratívne patrí pod okres Stropkov. Z geomorfologického hľadiska je územie obce Vojtovce súčasťou Nízkych Beskýd, konkrétne ho obklopuje Ondavská vrchovina. Nadmorská výška v strede obce dosahuje 215 m, ale celkový chotár je v rozmedzí od 215 (stred obce) do 350 m (vrch Vysoká). Obec má výhodnú polohu blízkosti okresného mesta Stropkov.

Celková výmera katastrálneho územia je 4,91 km2. Kataster obce Vojtovce hraničí na východe s obcou Kolbovce, na juhu hraničí so Stropkovom – časť Sitnik, na severe má susediace obce Breznička a Potôčky a v krátkom úseku hraničí aj s obcou Chotča. Na západ od obce sa nachádza najdlhšia hranica s katastrálnym územím mesta Stropkov. Katastrálne územie je 4,91 km2, z toho:

  • poľnohospodárska pôda 2,11 km2
  • lesná pôda 2,23 km2
  • vodné plochy 0,07 km2
  • zastavané plochy a nádvoria 0,07 km2
  • ostatné plochy 0,43 km2

Obec Vojtovce predstavuje typ sústredeného zastavaného sídla.

Na území obce sa nachádzajú tieto firmy:

  • AGRO, s.r.o., Vojtovce, konateľ : MVDr. Tibor Gornaľ, poľnohospodársky podnik,
  • URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ – pozemkové spoločenstvo Vojtovce, predseda Ing. Peter Mihuc - ťažba dreva, výsadba a ochrana lesa.